Червень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 архітектура / дослідження


О. Пламеницька

ПОЧАТОК МУРОВАНОГО ОБОРОННОГО БУДІВНИЦТВА НА ПОДІЛЛІ

Поділля - один з найцікавіших з історико-архітектурної точки зору регіонів, відомий своєю винятковою ґеополітичною ролею в житті Південно-Західної Русі-України. Місцерозташування на перехресті щоважливіших торговельних шляхів та на межі між християнським Заходом та мусульманським Сходом наводить на думку про подібність його історичної долі до долі всієї України, яка саме завдяки ключовому ґеополітичному положенню в євроазійському просторі на декілька століть опинилася в епіцентрі політичних змагань видатних держав Європи та Азії. Аналогічну модель історичного розвою демонструє й Поділля, на терені якого впродовж ХП-ХVIIІ століть перетиналися політичні інтереси Литви, Польщі, Золотої Орди, Туреччини, Росії. Порубіжне положення Поділля спричинилося до появи на його теренах потужних фортифікацій, котрим, на думку А.Н.Кирпичникова, треба завдячувати могутньому військово-технічному злету Київської Русі, який протягом довгого часу впливав на розвиток військової техніки і тактики, а також організації оборонного будівництва (1).

Проблема генези й еволюції фортифікацій Поділля опрацьована вкрай слабо. Це пояснюється складністю архітектурно-археологічних досліджень здебільшого зруйнованих, занедбаних і спотворених замчищ, фортець, замків та оборонних храмів, а також недостатньо опрацьованою джерелознавчою базою. Стан справ в галузі вивчення оборонного будівництва найвичерпніше визначив Б.Ґеркен в ґрунтовній монографії, присвяченій одному з найвідоміших подільських замків - Яз ловецькому (2). Це дослідження дотепер не тільки не втрачає актуальності, а й лишається єдиним прикладом ґрунтовної історико-архітектурної монографії з середньовічної фортифікації. На жаль брак подібних публікацій створює своєрідний вакуум, який стихійно заповнюється науково необґрунтованою, неперевіреною, здебільшого поверховою інформацією на кшталт побутуючої нині в історіографії концепції зародження в Україні мурованого оборонного будівництва. Згідно з цією концепцією перші муровані укріплення виникли н другій половині ХІП ст., спорадично застосовувалися у ХІV-ХV ст., і лише у ХVІ-ХVII ст. розповсюдилися внаслідок перебудови в камені або цеглі первісних дерев'яних замків і фортець (3). Ця концепція, що зайняла в сучасній науці досить стійку позицію, кочуючи з джерела до джерела, як не дивно, ніколи не мала чіткої наукової аргументації і абсолютно не кореспондується з висновками ґрунтовних досліджень окремих оборонних об'єктів (4). Вона лишає без відповіді питання, чому завжди аванґардна з точки зору функціональної орґанізації та використання прогресивних архітектурних форм, конструкцій, матеріалів і будівельних технологій фортифікація, порівняно з іншими видами будівельного мистецтва (зокрема культового), на теренах Західної України пішла абсолютно нелогічним і неефективним шляхом розвитку, зіґнорувавши з найбільш доцільного, економічного й розповсюдженого на цих землях будівельного матеріалу - каменю - і віддавши перевагу дереву, що у воєнних умовах значно йому поступалося.

За останні роки українською історико-архітектурною наукою отримані нові дані щодо історії фортифікацій Кам'янця-Подільського, Меджибожа, Львова, Переяславля, Кременця (4), які свідчать про появу мурованих укріплень раніше другої половини ХШ ст. Цікавим є факт, що, датуючи муровану Ладозьку фортецю (Північна Русь) початком XII ст., А.Н.Кирпичников вважає її прототипом фортецю Переяслава-Хмельпицького (т.зв. Єфремова города), а вплив досягнень фортифікації Південної Русі на північні руські землі переконливо пов'язує з закономірностями історичних обставин (зокрема зв'язків Ладоги та Переяслава через дім Всеволодовичів-Мономаховичів). Заслуговує також на увагу думка дослідника про те, що "на Руси могли сооружать настоящие боевые каменные крепости задолго до второй половины ХШ в., когда это стало общей необходимостью ... Создание каменных Переяславля и Ладоги объясняется не какой-то местной "технологической" традицией, а общерусской военной потребностью, что расширяет паше представление о возможностях и масштабах государственного каменного строительства на Руси ХІ-ХП вв." (5).

Отже, факт існування домонгольських мурованих укріплень па теренах як Західної, так і Східної України незаперечне доведений архітектурною археологією. В зв'язку з цим основне питання полягає в тому, чи є підстави розглядати це явище як топове, чи й падалі вважати його унікальним, а об'єктам досліджень надавати статус винятків, як це робилося дотепер.

Середньовічне військове будівництво Поділля як цілісне явище досі практично не досліджувалося і неопрацьоване ані в історіографічному, ані в джерелознавчому аспектах. Виняток становить не опублікована праця Г.Логвина, в якій зроблена спроба розглянути па соціально-історичному тлі та узагальнити розпоширений по окремих публікаціях історико-архітектурний матеріал, що стосується групи подільських замків (6). Відсутні дані про локалізацію, стан збереженості об'єктів, немає бодай схематичної фіксації натурних залишків всіх споруд. Точно не визначена навіть кількісні укріплень, що існували па Поділлі. Так, О.Мацюк та П.Штойко картографують па підставі історико-літературних та архівних джерел 485 оборонних споруд в межах лише західної частий Поділля (7). Принагідне зауважимо, що серед науковців є суттєві розбіжності у визначенні історичних меж Подільського регіону. Аналіз картографічних матеріалів середини XVI - третьої чверті XVII ст. (8) показує, що Поділля не мало сталих меж: на заході вони змінювалися на обширі між річкою Збруч та Рогатином Івано-Франківської області, на сході - від Бара Вінницької аж до Очакова Одеської області. Відносно стійкою є північна межа, що проходила по лінії Збараж - Старокостянтинів - Хмільник. Незмінною залишалася лише південна межа, що співпадала з середньою течією Дністра. На мапах XVII ст. Поділля розділяється на Нижнє (ВАSSА РОDOLIА) та Верхнє (АLТА РОDOLIА). Останнє, як найдавніше і найбільш насичене оборонними спорудами, цікавить нас передовсім. Студіюючи оборонне будівництво Поділля, слід насамперед вказати па низку історіографічних робіт М.Грушевського, Д.Дорошенка, К.Шайпохи, Ю.Антоні, О.Чоловського, Ю.Сіцінського, Р.Афтаназі, В.Гульдмана, М.Молчановського (9); доповнених нечисленними статтями і монографіями нашого століття, присвяченими окремім об'єктам, частіша з яких виконана на базі сучасних історико-архітектурних досліджень та солідному архівному матеріалі(10).

Дослідники середньовічного оборонного будівництва Поділля зазначають, що суттєвий вплив на фортифікацію виявили особливості природної топографії Подільської височини, порізаної численними притоками Дністра та Південного Бугу, річища яких лежать в глибоких долинах і мають безліч вигинів та закрутів, утворюючи численні миси, підняті на десятки метрів над заплавами річок. Тип масового укріплення, що у фаховій літературі дістав назву "односторонньої фортеці", є найхарактернішим для Поділля (мал. 2). До нього належать замки та оборонні храми Кам'янця-Подільського, Меджибожа, Зіньова, Кудрипців, Кривчого, Скали-Подільської, Сутківців, Чорпокозинців, Шарівки, Буданова, Підзамочка, Бучача, Монастирка під Бучачем, Панівців, Янова, Теребовлі, Язловця, Сидорова, Токів, Червоиограда, Микулинців, Висічки, Старого Збаража, Буші, Озаринців, Стіни тощо (мал. 3,4). Мисовий тип демонструє також безліч городищ, розкиданих по притоках Дністра: у селах Сокольці, Джуринцях, Лоївцях, м.Брацлаві Вінницької області, м.Смотричі, селах Гринчук, Великому Карабчієві, Хребтієві, Пилипах Хребтіївських, Княгинині, Карачківцях, Кривчику, Калюсі, Княжполі, Колубаївцях, Купині, Грицькові, Приворонні Хмельницької області, селах Більчому Золотому, Вовківнях, Ланівцях, Тудорові (Федорівні), Зеленчому (Теребовлі) Тернопільської області та багатьох інших. Цікаво, що мисовий тип є досить архаїчним, але на Поділлі він зустрічається аж до ХVП ст. включно. П.Раппопорт виділяє мисовий тип укріплень як домінуючий па території Галицької землі починаючи з Х-ХІ ст., на відміну від круглих та наближених до квадрату в плані городищ, що були розповсюджені в інших регіонах і відсутні на Галичині й Поділлі (11).

На нашу думку, лапдшафтпо-топоґрафічпий чинник буй значною мірою підсилений також і історичними умовами розвитку регіону, зокрема, його історико-політичною роллю. Якщо звернути увагу на кількість міст Пониззя-Поділля, згадуваних в літописах до XIV ст., складається враження, що ця земля майже не булаурбанізованою. Це особливо виразно простежується по даних картографування Л.Махновцем міст, що згадуються в Літописі Руському (12). Міста Пониззя з'являються в літописі у XII ст. як такі, що вже існують; жодних даних про час їх заснування літопис не подає. Ці міста вкрай нечисленні: Ушиця, Микулин, Бакота, Калюс, Кучелмин, Кам'янець. В кінці XIV ст. до них додаються Смотрич, Червоноград, Скала, Меджибіж, Божський, Винниця. Всі міста, що їх згадує літопис, локалізуються па дуже обмежених територіях, що прилягають до Дністра та двох його головних приток. Разом з тим простір в межіріччі Дністра та Південного Бугу (приблизно 100x150 км) взагалі не має поселень, що порівняно з щільно залюдненими теренами Галичини й Волині видається малоймовірним, враховуючи природні багатства, клімат і родючі землі пронизаного річками Поділля.

Рис. 2. Схеми тополандшафтних ситуацій мисових замків Поділля: 1 -Кам'янець-Подільський, 2 - Меджибіж, 3 - Бучач, 4 - Теребовля, 5 - Зіньків, 6 - Сидорів, 7 - Янів, 5 - Червоноград, 9 - Скала-ПодільськаСлушний напрямок розв'язання цієї проблеми запропонував М.Молчановський, звернувши увагу на "раптовість", з якою на політичній мага Південної Русі і, зокрема, Галицько-Волинського князівства, з'являється Пониззя з містами. Він звернув увагу на певну політичну незалежність цієї землі, що досить переконливо проступає з контексту літопису. Пояснення цьому історик вбачає в тій особливій ролі, яку, на його думку, відігравало Пониззя по відношенню до Галичини й Волині, виконуючи функцію своєрідної, "буферної" зони між руськими землями і кочовим степом. З такої точки зору Пониззя було вкрай необхідним галицько-волинським князям, котрі, з огляду на виключне стратегічне положення цього краю, надали йому певну політичну самостійність (13). Отже, відсутність в літописі даних про міста Пониззя, згідно з цією версією, є свідченням не слабкого розвитку, а певної незалежності цієї землі, яка не попадала в поле зору літописця доги, доки не опинилася в сфері інтересів політичних кіл Галицько-Волинської Русі. З цього випливає, що Пониззя могло бути урбанізованим і уфортифіковаиим настільки, наскільки цього вимагало його порубіжне положення. Разом з тим скупість тогочасних літописних даних не дозволяє скласти уяву про масштаби урбанізації краю та про концепцію його оборони.

10 - Горіхівці (Токи), 11 - Язловець, 12 - Кудринці, 13 - Сутківці, 14 - Буданів, 15 - Микулинці, 16 - Стіна, 17 - Смотрич, 18 - РаковецьЗвертаючись для вирішення цього питання до більш ранніх джерел, знаходимо свідчення про існування в цьому регіоні поселень, які звалися містами. Географ II ст.н.е. Птолемей позначає на лівому березі Дністра, в межах Європейської Сарматії, п'ять міст (14). Візантійський імператор Костянтин Порфироґенет (середина X ст.) повідомляє про п'ять "спорожнілих фортець" в землях печенігів, біля переправ через Дністер, і додає, що "посеред самих будівель давніх фортець знаходяться певні ознаки церков та хрести, видовбані в пісковику, тому дехто зберігає перекази, що ромеї (римляни -О.П.) колись мали там поселення" (15). З огляду на ці повідомлення заслуговують па увагу деякі знахідки па схилах плаю Дністровського каньйону, що дозволяють шукати певні паралелі з придністровськими фортецями, про які пише Порфирогенет (16). Щодо останніх, то історики ототожнюють міста, описані Порфирогенетом та Птолемеем, і локалізують їх саме в середній течії Дністра. Стан археології, одначе, не дозволяє поки що ані підтвердити, ані спростувати цю гіпотезу. Наприкінці XI ст. анонімний Баварський географ згадує про 318 міст уличів та 148 міст тиверців в Побужжі та Подністров'ї (17). Про міста уличів та тиверців повідомляє й Літопис Руський близько 893 року: "суть грады их и до сего дне" (І8). М.Молчановський ототожнює з ними літописні міста Пониззя (19).

 Рис. 3. Замки мисового типу на терені Поділля: 1-Скала-Подільська, 2-Чорнокозинці, 3-Кам'янець-Подільський, 4-Бучач, 5 -Теребовля 6-Токи, 7-Меджибіж, 8-СидорівНе маючи причин ігнорувати наведені вище свідчення, ми змушені визнати, що на терені Середнього Подністров'я (зокрема на Поділлі) в другій половині І тис. н.е. існувала відносно самостійна в політично-адміністративному відношенні земля, яка мала численні поселення, котрі не могли зникнути, не залишивши слідів містобудівної культури та досвіду фортифікації. А, отже, середньовічна фортифікація на цій території мала глибинні місцеві корені, що за прадавніх часів вельми тісно сплелися, увібравши й елементи культури тих народів, які мали контакти з Середнім Подністров'ям.

Найдавніші з досліджених мурованих фортифікація Кам'янця-Подільського. Йдеться, одначе, не про часи, удокументовані Літописом Руським, а про початок нашої ери, зокрема ІІ-Ш століття, позначені в історії народів Європи Траяновими війнами. Від цього часу в Кам'янці збереглися рештки оборонного поясу навколо Старого замку у вигляді залишків 12 тристінних веж, датування яких за характером стратиграфії, будівельних розчинів та археологічного матеріалу визначилося П-ІП ст.н.е. (мал. 5) (20). За планувальною структурою вежі наближені до прямокутних, з кутом 85°, тристінні, розімкнуті з внутрішнього боку укріплення; товщина їх стін становить 1,56-1,7 м; розміри боків веж дорівнюють 5,0 м, 7,4 м, 8,0 м (що кратні римському футу 29,5 см). Ці знахідки не знайшли пояснення не тільки в межах усталеної концепції еволюції замку, але й не мають аналогів в українській історико-архітектурній науці, не узгоджуючись з пануючою концепцією розвитку оборонного будівництва. Одначе вони набувають принципово нового змісту з огляду на застереження П.Раппопорта щодо мурованих укріплень давнішних, ніж XI ст., які, на його думку, були па Русі, як і у Західній Європі, рідкісним винятком, за виключенням "оновлених решток римських фортець" (21) - Розглядаючи кам'янецькі вежі в цьому контексті, можна знайти багато спільних рис з мурованими вежами римських укріплень Ольвії (що мають прямокутні, з деформованим кутом, план, розміри від 5,8 до 9,0 м, стіни завтовшки 1,7-2,0 м і збудовані на стандарті римських лінійних мір), а також веж дакійських фортець Костешти, П'ятра-Рошіє, Блідару (Румуиія) (22). з цим оборонним поясом, що розміщувався по периметру бровки скелястого мису, на якому розташований Старий замок, функціонально і топографічне була з'єднана ще одна споруда - мурований Фортечний міст, що сполучав укріплення в межах Старого замку з островом Старого міста. Дослідженнями було встановлено, що під обличкуванням моста XVII ст. знаходиться мурована конструкція з пілонів та арок, причому пілони, па які спираються арки, мають давніше походження і за ідентичністю будівельних розчинів мурування розчинам, описаних вище веж, датуються ІІ-ІІІ ст.н.е. Таким чином, па першому будівельному етапі міст був безарковим і являв собою п'ятипрогінну конструкцію, утворену шістьма пілонами, ширина яких по фасаду дорівнювала 2 м, а прогін мав розмір 7 м; міст мав дерев'яний хідник (мал. 6).

9-Язловець, 10-Кудринці, 11-Буданів,12-Сутківці, 15-Микулинці, 16-ПанівціУнікальність цієї споруди, що не має аналогів далеко поза межами Південно-Західної Русі, є очевидною. Міст аналогічної конструкції та габаритів зображений на рельєфах Траянової колони в Римі, присвячених римсько-дакійським війнам, відомим в історії під назвою Траянових воєн (23).

Безперечно, що відкриті найдавніші муровані споруди Кам'янця-Подільського ставлять на порядок денний пошук історичного контексту, в якому їх поява була би логічною і виправданою. Історіографічні студії дають значний матеріал для його окреслення. Зокрема, архівні та історико-літературні джерела подають інформацію про те, що Кам'янець є древнім містом даків, котрі з'явилися тут внаслідок римської колонізації Дакії в II ст.н.е. під час Траяпових воєн (24). Численні релікта римської епохи на терені Середнього Подністров'я дають підстави говорити про тісні контакти з римськими провінціями, детальний характер яких вимагає спеціального історичного дослідження. Для нашої теми, одначе, найважливішим є той факт, що Поділля на початку нашої ери відігравало роль контактної зони на межі античного та протослов'янського світу, а, отже, було певною мірою урбанізованим.

Рис. 4. Храми оборонного типу на терені Поділля. Костьоли: 1-костьол в Підгайцях Терноп. обл., 2-Троїцький костьол в Якові (Долині) Терноп. обл., З - Успенський костьол у Вищі Терноп. обл. Церкви: 4-Покровська в с.Шарівці Хмельн. обл., 5-Петропавлівська в Кам'янці-Подільському, 6-Покровська в с.Адамівці Хмельн. обл., 7- в уроч. Монастирку під Бучачем, 8-Христорождественська в Тернополі, 9-Онуфріївська в ГусятиніЗ огляду на відкриття у Кам'янці решток мурованих укріплень початку нашої ери повідомлення Костянтина Порфирогенета про залишки римських міст па Дністрі набувають певної предметності. Не виключено, що в Подільському регіоні Кам'янець був не єдиним поселенням, що репрезентує релікти будівництва античної епохи. В усякому разі урбаністичний та фортифікаційний досвід Кам'янця не міг не виявити впливу не тільки па найближчі околиці, але й на весь Подільський регіон. З точки зору розглядуваної нами теми найголовнішим є те, що вже в античні часи, коли Кам'янець увійшов до ареалу впливу провінцій Римської імперії, в його мурованих фортифікаціях, збудованих, ймовірно, даками або римлянами, була застосована концепція мисової оборони. Ця ж концепція була реалізована через декілька століть в домонгольських подільських фортифікаціях. Зокрема, давнє муроване ядро Меджибізького замку наближене в плані до трикутника, що займає закінчення мису, датується Є.Лопушинською за даними архітектурно-археологічних досліджень ХІІ-ХІІ ст. Масштаб укріплень, що займали площу більш ніж 2000 кв.м, включаючи оборонні мури завтовшки 2,7 м та барбакан (8x10 м) з надбрамною баштою, свідчить про те, що ми маємо справу аж ніяк не з зародковою фазою фортифікаційної школи (25). Концепцію мурованого мисового укріплення демонструють давні ядра замків Язловця, Скали-Подільської, Жванця, Панівців, Сидорова, Бучача, Зінькова, Чорнокозинців, Сутківців, Сатанова та ін., що сягають, ймовірно, монгольських часів. Цей висновок підкріплюється даними попередніх досліджень Жванця, Панівців, Раковця, Скали-Подільської, а також археологічних досліджень Кременецького замку, давнє муроване ядро якого походить з IX ст.26. І хоча замок у Кременці тяжіє до волинського кола оборонних укріплень, для нас важливе з'ясування загального контексту розвитку мурованих фортифікацій па теренах Західної України і формування якомога повнішої уяви про хронологію їх повстання.

Рис. 4. Храми оборонного типу на терені Поділля. Костьоли: 1-костьол в Підгайцях Терноп. обл., 2-Троїцький костьол в Якові (Долині) Терноп. обл., З - Успенський костьол у Вищі Терноп. обл. Церкви: 4-Покровська в с.Шарівці Хмельн. обл., 5-Петропавлівська в Кам'янці-Подільському, 6-Покровська в с.Адамівці Хмельн. обл., 7- в уроч. Монастирку під Бучачем, 8-Христорождественська в Тернополі, 9-Онуфріївська в ГусятиніПо навалі Батия історична доля Пониззя тісніше сплітається з долею Галицько-Волинського князівства. Джерела подають свідчення про активну оборонну діяльність Данила Галицького, спрямовану на підготовку опору Золотій Орді, в ході якої Данило намагається інкорпорувати Пониззя з метою використання його вигідного ґеополітичного положення. Навесні 1242 року він відправляється на Пониззя, до Бакоти й Калюси, з метою "уставити землю" (27), що М.Молчановський тлумачить як "устроить", створити "оплот проти татарських нападів" шляхом "укріплення старих міст та створення нечисленних, але сильних опорних пунктів на випадок серйозного зіткнення" (28).1 хоча літописець не дає конкретної інформації про діяльність галицького князя па Пониззі, ми вважаємо, що М.Молчановський має рацію у визначенні основної програми Данила. Очевидно, саме наслідки її реалізації спонукали 1259 року Бурундая віддати наказ про зруйнування всіх укріплених міст (29), котрий Данило, ще не підготовлений до війни, змушений був прийняти. Не маючи відомостей про подальшу долю фортифікацій Пониззя за часів Данила, звернемось до пізніших документів.

10 - Успенська в Підгайцях, 11 - Спасо-Преображенська в с.Залужжі Терноп. обл., 12 - Георгіївська в с.Касперівцях Терноп. обл., 13 - вірменська Миколаївська в Язловці, 14 - Покровська в с.Сутківцях Хмельн. обл. Синагоги: 15 - в Гусятині, 16 - в Сатанові, 17 - в ПідгайцяхГустинський літопис повідомляє, що польський король Казимеж Великий (1333-1370 р.р.) "мурами многие грады омурова" (30), переслідуючи мету зміцнення кордонів з Ордою та залюднешія краю (31). Ту ж саму мету переслідували й русько-литовські князі Корятовичі, котрим літопис приписує значну фортифікаційну діяльність. Отримавши Поділля, Корятовичі поставили своєю метою не підкорення краю, знесиленого татарським володарюванням, а його заселення "на суровим корені", подальше залюднення і розбудову (32) Зміцнення Поділля не могло відбуватися без оборонного будівництва: саме при Корятовичах, коли влада татар була вже лише номінальною, оборонне будівництво стало не лише потрібним, а й можливим. Одначе литовський літопис, вельми позитивно оцінюючи діяльність Корятовичів на Поділлі і відмічаючи їх "приязні" стосунки з місцевою феодальною верхівкою, що були запорукою успіху у спільній боротьбі з татарами, водночас значно прибільшує їх внесок в розвиток оборонної інфраструктури краю. Так, літописець повідомляє, що на час приходу князів па Поділля туг "не было еще ни одного города мурованого а ни деревяного" (33). Це свідчення стало підмурівком для підтвердження про тотальне знищення татарами попередніх дерев'яних укріплень і про початок за часів Корятовичів, наприкінці XIV ст., нової фази оборонного будівництва. Не применшуючи внеску русько-литовських князів в будівництво фортифікацій на Поділлі, варто все ж об'єктивно оцінити ситуацію, що склалася па той час. Певні факти для цього подає подальший текст литовського літопису, котрий містить дуже суперечливу інформацію: "Непервэи нашли собе т в е р ж ы ц у (розрядка моя - О.П.) на рецэ Смочричы, и тут собе город Смотрыч уделали, а и другом месгцы на С.чочрычы же город Бокут поставили.

А потом, ловечы у ловех, и пригодилося им стадо оленей паехати па том месіє, где тепер Камеиецкое место лежыть. И тые княжата розселилися па том местцу и город змуровали Каменец, а с того вси городы Подолские помуровали и оселилися тые Корятовичы" (34).

Рис. 5. Укріплення Старого замку Кам'янця-Подільського ХІ-ХІІІ ст. з зовнішнім оборонним поясом ІІ-Ш ст. по кромці скель (реконструкція Є.Пламеницької)В частині літописного повідомлення, що стосується Смотрича, привертає увагу слово "твержыца", яке означає "укріплене місце" (від "твердить" - будувати укріплення, укріплювати (З6), отже, йдеться про існування в Смотричі укріплення ще до Корятовичів. Це підтверджує й текст грамоти 1375 року, виданої Корятовичами Смотрицькому Домініканському монастирю, де вказується на пеобхідність "город твердити"; саме ж місто характеризується наявністю міських станів (бояр, землян), а також різних .споруд - церкви, млина, мосту (36), що переконливо свідчить про існування поселення до 1375 року. В описі Смотрицького замку, датованому 1494 роком, йдеться про "minosa habet edificia et vetusta" ("зруйновані та стародавні споруди"), а також про "nigra stuba, que est supra valvam introitus castri, intus minuta muro vetustissimo" ("чорну хату, яка мсітиться над замковою брамою, укріплену зсередини найдавнішим муром"). Згадуються також "cameras" - муровані склепінчасті приміщення для зберігання міщанами та шляхтою своїх речей (36). Вживані латинські характеристики "vetusta" і "vetustissimo" ("давній" та "дуже давній") навряд чи стосувалися укріплень, вік яких не перебільшував одного століття. Отже, скоріше над усе, місто Смотрин і мурований замок існували ще до Корятовичів, які, безсумнівно, доклали зусиль для їх зміцнення.

Тих самих висновків доходимо, співставляючи літописну легенду про заснування Кам'янця-Подільського (див. вище) з текстом грамота Корятовичів, виданої ними 1374 року "н а з а м к у" (розрядка моя - О.П.) в Кам'янці. З тексту грамоти постає повноцінне місто з усіма атрибутами військового та цивільного устрою: в документі перелічені міські стани (бояри, земляни, міщани, дворяни), міська адміністрація (війті воєвода, райці), різні споруди (37).

Рис. 6. Вигляд Фортечного мосту на період ІІ-ІІІ ст. н.е. (гіпотетична реконструкція Є.Пламеницької та О.Пламеницької).При розгляді цього документу сукупно з численними публікаціями матеріалів археологічних досліджень оборонних та житлових споруд па території міста (за якими Кам'янець як міський осередок датується XI ст.) стає очевидною тенденційність литовських літописів. Вона, одначе, цілком зрозуміла і пояснюється бажанням прибільшити заслуги русько-литовських князів в організації міського життя на Поділлі. Водночас абсолютно незрозумілою є позиція деяких істориків, які стійко не помічають прогресу архітектурно-археологічних знань щодо Кам'янця-Подільського, датуючи його виникнення другою половиною XIV ст. та звинувачуючи дослідників архітектури міста в умисно тенденційній підтасовці різноманітних фактів під ніби наперед визначену "давньоруську" концепцію його походження. Найбільш послідовним і непримиренним представником цієї позиції виступає Я.Дашкевич в роботі "Каменец - еще раз", видрукуваній 1984 року (38), де, полемізуючи з М.Тнхомнровим, М.Бжшкянцом, А.Тюпичем, Г.Хотюном, Г.Логвином, Є.Пламеницькою, І.Винокуром, М.Дороновичем, С.Барончем, Ю.Роллє (Антоні), П.Юрченком, М.Брайчевським, Ю.Нельговським та ін" історик звертається до згаданої вище грамоти Корятовичів, роблячи спробу довести, що вона є пізнім фальсифікатом. Ця спроба, одначе, виявилася невдалою: по-перше, надто довільно переповідаючи текст грамоти, дослідник не зробив жодного посилання па джерело інформації. По-друге, наведений Я.Дашкевичем зміст документу не має нічого спільного з текстом грамоти, опублікованим мовою оригіналу в поки що єдиній найґрунтовнішій монографії М.Молчановського, присвяченій джерельній базі Поділля (39). Отже, в розпорядженні дослідника дійсно виявився досить сумнівний документ, на основі якого робити будь-які висновки щодо хронології фортифікацій і забудови міста не є коректним.

Рис.7. а. Другий будівельний етап Язловецького замку (реконструкція Б.Геркена)Таким чином, вибірковий аналіз текстових джерел, що пов'язані з так званим "литовським" періодом, свідчить, що не Корятовичі заснували головні подільські міста й замки, хоча не можна недооцінювати їх ролі у зміцненні фортифікацій, частина яких на той час вже існувала.

Наприкінці XIV ст. Поділля опинилося в сфері політичних інтересів польського короля Владислава Ягелла, котрий 1395 року передав його своєму васалові краківському воєводі Спитку з Мельштина. Коротке (1399 року Спитко загинув в битві з татарами) правління молодого воєводи, за свідченнями джерел, відоме як "час зведення фортець в руських землях" (40). Оборонна діяльність Спитка навіть спричинилася до занепокоєння польського короля, який "очікував поганих для корони наслідків від військових споруд, зведених новим володарем Поділля" (41). Підтвердженням активної оборонної діяльності Рис.7 б. Третій будівельний етап Язловецького замку (реконструкція Б.Геркена)Спитка слугують роботи по спорудженню однієї з найпотужніших веж Кам'янець-Подільського замку - Рожанки (42). Джерела повідомляють також, що Спитко дозволив кам'янецьким міщанам використовувати третину доходів від помолу на міському млині на потреби міста та його зміцнення (43). Очевидно, реалізуючи свій задум по розбудові фортифікацій на Поділлі, Спитко, як і його попередники Корятовичі, спирався на місцеву феодальну верхівку, яка, в основному, й здіснювала оборонне будівництво. Численні акти про надання подільських сіл та містечок у власність, що збереглися, починаючи від 1386 року (44), дозволяють говорити про інтенсивний процес утворення військово-адміністративної інфраструктури краю, що проходив в умовах надзвичайно нестабільної верховної влади. А оскільки і Литва, і Польща розглядали Поділля як зону найбільш активного потенційного опору кочівникам на шляху до своїх кордонів, ними були створені умови для його військового (обов'язково контрольованого!) зміцнення. Цей інтерес державної адміністрації мав неодмінно знайти відгук у місцевої феодальної верхівки, котра змушена була, незалежно від політичного статусу Поділля, дбати про свою безпеку передусім своїми власними силами.

Рис. 9. Схеми давніх ядер замків в Язловці, Бучачі, Скалі-Подільській (зверху вниз, за Б.Геркеном)Наведений історіографічний огляд свідчить, що період початку ХШ - кінця XIV ст. на Поділлі був пов'язаний з кількома злетами фортифікаційної діяльності: в період князювання Данила Галицького, за Казимежа Великого, князів Корятовичів та Спитка Мельштинського. Активна військова діяльність неодмінно повинна була реалізуватися у оборонних спорудах, які па той час були основою стабільності будь-якої влади.

Як вже зазначалося вище, об'єктивний висновок про масштаби і розвій мурованого оборонного будівництва на Поділлі можна зробити лише за умови проведення ґрунтовних архітектурно-археолоґічних досліджень значної групи замків з метою виявлення їх первісних ядер. Перспективність цього напрямку пошуків доводять дослідження польського вченого Б.Ґеркена, присвячені одній типологічній групі подільських замків, які мають в основі давнє ядро у вигляді баштово-стінового укріплення, спорудженого на п'ятикутному плані, один з рогів якого сильно висунутий. Зокрема давнє ядро Язловецького замку (25x40 м) має муровану сторожову вежу, що збудована на квадратовому плані (5x5 м) з внутрішнього боку висунутого в бік закінчення мису рогу п'ятикутного укріплення (мал. 7). На думку Б.Ґеркена це ядро, що датоване ним кінцем XIV ст., репрезентує вже другий будівельний етап; перший дослідник пов'язує з появою квадратової вежі, що стояла окремо - аналогічно вежам-"стовпам" (45), поширеним з другої половини ХШ ст. на Волині (Кам'янець-Литовський, Холм, Столп'є, Белавино, Грозвин, Ратно, Чорторийськ) та у Польщі на Шльонську (пекари поблизу Тинця) (46).

Рис. 8. Схеми планувальної організації наріжників в подільських замках (за Б.Геркеном)П'ятикутну планувальну схему з наріжником (висунутим в бік напілля рогом укріплення) Б.Ґеркен визнає за характерний для цілої групи подільських замків (Язловець, Бучач, Теребовля, Сидорів), водночас диференціюючи кілька її варіантів (мал. 8). На пашу думку найархаїчнішому із вказаних варіантів передувала ще більш давня система наріжника без вежі та башт, застосована в замках Бучача й Скали-Подільської (мал. 9).

В першому випадку наріжник заокруглений, в другому - зрізаний, причому в обох укріпленнях, як і в давньому ядрі Язловецького замку, наріжник звернутий до закінчення мису. Виходячи з нього, походження замків з наріжником ми схильні пов'язувати передусім з топографією мисових укріплень, датуючи їх періодом не пізніше середини XIV ст. Фортифікаційні переваги цієї схеми, що дозволяла вести ефективний обстріл флангів, були незаперечними, а з введенням додаткового елементу - кутової вежі - була повністю виключеною поява "мертвих зон". Усвідомлення давніми фортифікаторами переваг цієї схеми, апробованої в ситуаціях розміщення наріжників на кінця мисів, призвело до її запозичення для оборони інших частин укріплень, зокрема найменш захищених ділянок, звернутих до гребеня мису.

Класичний приклад поетапної реалізації схеми з наріжником демонструє замок в Язловці (див. мал. 2, № 11 та мал. З, № 9), в якому архаїчна схема наріжника другого будівельного етапу була продубльована на наступному, третьому будівельному етапі (пер. пол. XV ст.), але вже "дзеркально" по відношенню до первісного укріплення. Аналогічна "дзеркальність" спостерігається в розпланувальному рішенні замку в Сидорові (див. мал. 2, № 6 та мал. З, № 8), котрий ніколи не досліджувався фахівцями і на, нашу думку, помилково датований ХVІ-ХVП ст.

Особливістю найдавнішого ядра типового мисового замку в Бучачі (див. мал. З, № 4 та мал. 9, б) є заокруглений наріжник та невелика товщина оборонних мурів (близько 1,6 м). З внутрішнього боку наріжника Б.Ґеркен припускає наявність круглої вежі діаметром близько 6 м. Це укріплення дослідник датує кінцем XIV ст. (47)

Багато спільного з бучацьким має давнє ядро мисового замку в Скалі-Подільській (див. мал. З, № 1 та мал. 9, в), сформоване на базі трикутника, з наріжником, звернутим до закінчення мису. Відмінність полягає у вирішенні наріжника у формі зрізаного кута, в місці якого О.Чоловський припускає наявність вежі (48). Цікавим елементом є давня бійниця з внутрішньою камерою, що збереглася в південно-східному оборонному мурі наріжника. Зовні її щілиноподібний бойовий отвір має розміри 0,3 (0,35) х 0,8 (0,9) м та розширюється всередину, утворюючи в плані трапецію з більшою основою близько 0,7 м. В мурі під бійницею - гнізда від дерев'яних балок; ними могли бути або консолі бойової галереї, або перекриття гіпотетичної вежі. В рівні сучасної денної поверхні, на 3 м нижче описаної вище бійниці, міститься друга, щілиноподібна, але без камери, частково засипана зсередини.

Визначена Б.Ґеркеном група замків з наріжником - лише одна з кількох типологічних груп мисових укріплень, що були розповсюджені на Поділлі. Одначе, вона вельми характерна та архаїчна, в зв'язку з чим питання її датування здається нам важливим з точки зору проблеми хронології мурованого оборонного будівництва на Поділлі. Описані вище оборонні пристрої давніх ядер мисових замків, на нашу думку, пов'язані з часом розповсюдження каменеметальних машин -пороків, котрий розпочався близько середини XIII ст. Архаїчна типологія бійниць цих замків не є виключенням. З цієї точки зору безумовний інтерес становлять замки в Сутківцях, Зінькові, Сатанові, Токах, Сидорові, Раковці, а також Кам'янці-Подільському.

Дослідження замку в Сутківцях (49) виявлено, що первісне невеличке мисове укріплення середини XIV ст., що було обмежене з Ігапілля кам'яним муром з щілиноподібними бійницями, в другій чверті XV ст. трансформувалося в ранній регулярний замок. При цьому замкове подвір'я, яке па першому етапі розміщувалося між оборонним муром, що перетинав мис впоперек, та закінченням мису, перемістилося по інший бік муру, а колишня площадка замчища перетворилася на напілля (див. мал. 2, № 13). Такі зміни були викликані необхідністю розширення замку; внаслідок цього бійниці оборонного муру, що був використаний для нового укріплення, були переорієнтовані на 180°, а сам мур потовщений і надбудований.

Рис. 10. Замок у Зінькові. План (реконструкція Є.Пламеницької)Аналогічним шляхом йшла еволюція замку в Зінькові (мал. 10), в основі давнього мисового укріплення якого Є.Пламеницька вбачає вежу типу донжона (ХІII-ХIV ст.), яка пізніше, в 1430-ті рр., була включена в систему фортифікацій трикутного в плані замку. Давні ядра замків, що увійшли в структуру пізніших укріплень, знаходимо в замках Жванця, Панівців, Чорнокозинців, Сатанова (дослідження Є.Пламеницької). На нашу думку, аналогічні структури, що займаютъ найбільш висунуті в бік кінців мисів площадки, слід шукати також в замках Сидорова, Токів, Висічки, Раковця, Червонограда, Кудринців тощо.

В типологічному ряду середньовічних мурованих замків Поділля одне з провідних місць слід, на пашу думку, надати замку в Раковці, що знаходиться на правому березі Дністра, в межах сучасної Івано-Франківської області. Місцерозташування поза окресленою нами південною межею Поділля не може слугувати суттєвою перешкодою для розгляду раковецького замку саме в подільському колі об'єктів. Очевидна близькість до території Поділля, подібність тополандшафтної ситуації, історичних особливостей, на тлі яких формувалося поселення й укріплення, а також характер архітектури дають підстави відносити раковецький замок саме до подільського типу. Принагідно зауважимо, що оборонні укріплення по обох берегах Дністра деякі дослідники, па нашу думку, слушно вважають за "єдину систему оборонних пам'яток Пониззя" (50).

Рис. 11. Замок у Раковці.. План (реконструкція Є.Пламеницької)Місцеположення замку па середній терасі крутосхилу Дністра є дещо специфічним (мал. 11). Воно змушувало дбати про захист замкової площадки по відношенню до верхніх відміток крутосхилу. Деякі дослідники вважають вибір місця для замку невдалим, інші, навпаки, вбачають у ньому переваги для артилерійського обстрілу, зумовлені розміщенням гармат нижче гаданої цілі (51). На нашу думку, жодна з цих точок зору не враховує специфіки замку, вибір місця для якого був зумовлений двома чинниками: наявністю в південнно-східній частині тераси джерела питної води, а також традицією, притаманною саме подільським селам та укріпленням - маскуватися в тих випадках, коли природа не забезпечувала максимальної неприступності.

Для того, щоб оцінити переваги оборонної концепції Раковця, слід хоча б приблизно окреслити хронологічні межі формування замку, офіційне датування якого 1640-1650-ми рр. викликає цілий ряд сумнівів. Нерегулярна конфігурація плану укріплення є типовою для середньовіччя. Оборонні мурі та стіни веж завтовшки 1,6-2,1 м свідчать про їх появу в період, коли артилерія ще не мала вирішального значення при облозі фортець. Найдавніша і найкраще збережена шестикутна в плані семиярусна нежа тяжіє до архаїчного типу веж-,,стовпів". Рішення верхнього ярусу вежі (зокрема, характер гнізд від дерев'яних консолей) свідчить про те, що вежа мала зовнішню периметральну оборонну галерею (мал. 12).

Рис. 12. Замок у Раковці (реконструкція на період XVII ст. О.Пламеницької)Значний інтерес становить топологія бійниць вежі, які розміщені за доволі рідкісною системою, що дозволяла одному захисникові, не змінюючи позиції, вести обстріл в різних напрямках та рівнях (мал. 13). В інтер'єрі вежі бійниці, в межах одного бойового ярусу, розміщувалися двома паралельними рядами, один над другим, але зі зміщенням, в шаховому порядку; бойові отвори мали майже квадратову форму (близько 0,35x0,35 м). В товщі стін капали бійниць відхилялися одночасно по горизонталі від зумовлених тополандшафтною ситуацією секторів обстрілу, виходячи пазовій як квадратовими (близько 0,2x0,2 м), так і щілиноподібними (0,15x0,4 м) отворами. Особливістю бійниць нижнього ярусу був різкий ухил каналів догори для обстрілу крутосхилу. Можна стверджувати, що подібне рішення бійниць є давнім прототипом багатоканальних амбразур зі спільною камерою, появу яких пов'язують з XVI ст. (52) у вежі також наявні бійниці іншого типу - з одним спільним внутрішнім бойовим отвором та двома вузькими каналами, що розходяться назовні. Аналогічні бійниці мали й примикаючі до вежі оборонні мури: з боку замкового двору, їх бойові отвори були квадратовими (0,45x0,45 м), а з напілля - квадратовими та щілиноподібними, зі зміщенням по висоті.

Типологія описаних вище оборонних елементів репрезентує типово середньовічні військо-інженерні прийоми, що свідчить про набагато ранішній, ніж середина ХVII ст., час побудови замку. О.Чоловський наводить текст документу 1659 року, де вказується, що власник Раковця збудував замок " ... власним коштом, на новій основі, на скелі брусковій, на диспозиції мурів, але не дотримуючись ані висоти ані ширини цих мурів (підкреслення моє - О.П.) для оборони необхідних..." (53). з цього тексту випливає, що замок був збудований на рештках якоїсь значної споруди, але цей факт зумисно був прихований з метою прибільшення масштабу робіт. (Ситуація ототожнення великих ремонтів з побудовою замків була досить типовою). Все це дозволяє значно відсунути вглиб час появи давнього ядра замку з шестикутною вежею, датуючи його не пізніше, ніж серединою - другою половиною XIV ст.

Рис. 13. Схема бійниць шестикутної вежі Раковецького замку (обмір О.Пламеницької)В річищі реалізації загальної програми оборони Поділля проходив вельми активний процес інкастеляції храмів. Цей процес, притаманний всім країнам Європи, полягав в пристосуванні культових споруд для потреб оборони, перетворення їх на своєрідні замочки (54). Нам поки що невідомі дійсні масштаби процесу інкастеляції храмів на Поділлі (велика кількість церков, синагог та костьолів виявилася знищеною протягом останнього століття), одначе порівняно з іншими регіонами України тут збереглася певна група оборонних храмів (див. мал. 4), хронологія постання яких має відношення до теми статті.

Найдавнішими з ґрунтовно досліджених інкастельованих храмів на Поділлі є дві Покровські церкви - в селах Сутківцях та Шарівці. В будівельній біографії Сутковецької церкви Є.Пламеницька нараховує кілька етапів, перший з яких вона пов'язує з XIII - початком XIV ст. В цей час споруда була однонавовою одноапсидною і мала виключно культовий характер; до її будівництва, на думку дослідниці, були причетні вірменські майстри. В тому вигляді, в якому розпланування та конструктивна структура храма стали загальновідомими фахівцям (центричному, з майже квадратовою навою, центрально розміщеним стовпом, на який спираються склепіння, чотирма екседрами та периметральним оборонним поясом машикулі в рівні вінчаючого гзимсу), храм сформувався внаслідок інкастеляції вже наприкінці XIV - на початку XV ст. (мал. 14).,До цього ж періоду (XIV ст.) Рис. 14. Церква-замок в Сутківцях (проект реставрації Є.Пламеницької). План бойового ярусу на рівні машикуліналежить перший будівельний етап церкви в Шарівці, котра, одначе, сформувалася протилежним чином: до оборонної башти XIV ст. була прибудована у 1430-х рр. триконхова церква (дослідження Є.Пламеницької).

Інкастеляція храмів в Україні мала свої будівельні й інженерні традиції, котрі, на жаль, нам уже практично невідомі. Заслуговує на увагу спостереження ГЛогвина стосовно оборонної церкви в Підгайцях, дерев'яна бойова галерея якої, на думку вченого, відтворює стародавні прийоми рішення інкастельованих храмів, відомі за мініатюрами рукописів XIII-XIV ст. та іконами XV-XVI ст. (55) До цього належить додати, що інкастельовані храми, як правило, розміщуються в аналогічних замкам топографічних ситуаціях, чим також підтверджується стародавня традиція.

На завершення слід зупинитися на принциповому питанні хронології постання мурованих оборонних споруд на Поділлі. Безперечно, що процес утворення оборонної інфраструктури краю проходив в річищі загальноєвропейської військово-інженерної традиції. Цю тезу вичерпно пояснює А.Кирпичников: "Можно удивляться, как в условиях изнурительной борьбы воины и мастера Галицко-Волынской Руси и последний век ее самостоятельного существования сумели преобразовать вооружение, реформировать полковождение, ввести метательную артиллерию, перейти к каменному строительству укреплений. Взлет военного дела опирался на преемственность традиций". Водночас дослідник відмічає, що "военные новшества внедрялись в Юго-Западной Руси более быстрыми темпами, чем на севере страны", а також те, що "татарское нашествие не вызвало упадка русского военного дела - как на севере, так и на юге страны оно развивалось, пожалуй, с большей активностью, чем раньше" (56).

Церква-замок в Сутківцях (проект реставрації Є.Пламеницької). Західний фасад бойового ярусу на рівні машикуліРозглядаючи муровані замки Поділля в порівнянні з укріпленнями історично пов'язаної з територією України Малопольщі, знаходимо цілу групу подібних за розпланувальною структурою мурованих мисових фортифікація. Це безбаштові замки в Чорштині (кін. ХІII -сер. XIV ст.), Оджиконю (1340-і рр.), а також замки з наріжником та вежею - в Хойніку (1350-1360-ті рр.), Ілзі (1340 р.), Роговці (1360-ті рр.) та ін. (57) Попри деякі відмінності (малопольські вежі круглі, а не квадратові), спільність оборонної концепції очевидна. Для нас, перш за все, важливо те, що ці замки виконані в кам'яній конструкції. При цьому мури малопольських замків грубші від мурів подільських укріплень, що "працює" па користь архаїчності останніх. Так, в Язловці вони завтовшки 1,0-1,2 м (вежа першого будівельного періоду), Сатанові - 1,1-1,2 м (давня кругла вежа), Кам'янці-Подільському - 1,4 м (давнє ядро у вежі Денній), Бучачі - 1,4-1,6 м (давнє ядро з наріжником), Панівцях - 1,45 м (давня північно-західна башта), Сутківцях, Скалі-Подільській та Раковці - близько 1,8 м, Сидорові, Чорнокозинцях та Жваїщі - близько 2 м. Малопольські замки мають дещо більші товщини стін: Роґовець - 1,4 м, Хойнік - 1,5 м, Оджиконь - 1,8 м, Чорштин - 2,2 м, Ілза - 2,7 м. Конструкція та товщина оборонних мурів - вельми характерна особливість; в сполученні з принциповою концепцією укріплень (мисовий тип, наявність наріжних укріплень), розпланувальними параметрами (малими розмірами веж, що не виступають або дещо виступають за лице мурів оборонного периметру), типологією бійниць (щілиноподібних або таких, що тяжіють до щілиноподібності), є можливим проводити порівняльний аналіз. Він демонструє, що розглянуті подільські замки за своїми топографічними, архітектурними, фукнціональними та конструктивними параметрами органічно вписуються в коло об'єктів, хронологічний діапазон яких визначається як початок - третя чверть XIV ст. При цьому треба підкреслити, що йдеться не про зародження мурованих замків як таких (ця дата вже відсунута принаймні до XI ст. внаслідок досліджень замку у Кам'янці-Подільському), а про певну кількісну тенденцію. Отже, нижня хронологічна межа розповсюдження мурованих укріплень на Поділлі може бути знижена до початку XIV ст.

Церква-замок в Сутківцях (проект реставрації Є.Пламеницької). Перекрій бойового ярусу на рівні машикуліПредставлений нарис початків розвитку мурованого оборонного будівництва на Поділлі дозволяє ставити питання про перспективність подальших студій в цьому напрямку. Дослідження окремих замків Поділля дає всі підстави висловити припущення, що вже у XIV ст. мистецтво фортифікації нічим не поступалося європейському, розвиваючись в річищі найновіших досягнень військового досвіду. А в зв'язку з цим постає закономірне питання, чи правомірно досі вважати початковим в зародженні мурованих фортифікацій монгольський час, і чи не варто приділити увагу визначенню хронологічних та типологічних параметрів їх дійсно зародкової стадії. Можливо, це, в свою чергу, прояснить деякі нез'ясовані досі питання урбаністичного розвитку українських міст в малодосліджений з точки зору історико-архітектурної науки період ХШ-ХV ст.


ПРИМІТКИ

1 Кирпичников Л.П. Военное дело на Руси в ХІІІ-XVв.-Л., Наука, 1976.-С. 11.
2 Cuerquin U. Zamek Jazlowiecki // Studia i materialy do historii i teorii architektury i urbanistyki. - Warszawa, 1960. Б.Ґеркен відзначає, Ідо розв'язання проблеми будівельної історії кожного об'єкту можливе тільки за умови синтетичного опрацювання натурних та архівних даних. Одначе стосовно до середньовічних замків писемні джерела відіграють здебільшого допоміжну роль, оскільки джерелом інформації виступає сам об'єкт, від ґрунтовності досліджень якого залежить вірне розв'язання проблеми його будівельної історії.
3 Нариси історії архітектури Української РСР. (Дожовтневий період). - Київ, 1957. - С. 26,45, 57; История Украинской ССР. - Киев, 1982. - Т. 2. -С. 210; Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. - Киев, 1989. - Т. 1. - С. 56; Всеобщая история архитектуры. - М., 1968. - Т. 6. - С. 343; Овсійчук ПА. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII століття. - Київ, 1985. -С. 22; Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины. -Киев, 1989. - С. 21-22; Історія українського мисі спи". - Київ, 1967. -Т. 2. -С. 20-22.
4 Пламеницька Є.M. Про час заснування Кам'янець-Подільського замку-фортеці // Слов'яно-руські старожитності. - Київ, 1969. -С. 124-144; її ж. Початкові етапи будівництва Кам'янець-Подільського замку // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Львів, 1970. - С. 139-143; Пламеницька Є., Пламеницька О. Нова концепція формування системи фортифікацій Кам'янця-Подільського в аспекті визначення віку міста // Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні. Матеріали. -Кам'янець-Подільський, 1993. - С. 22-24; Багрий Р.С., Могытыч И.Р. Древнерусский город Львов в свете археологических и архитектурных исследований (1955-1956, 1975-1981 гг.) // Древнерусский город. - Киев, 1984. - С. 17.
5 Кирпичников А.И. Ладога и Переяславль Южный - древнейшие каменные крепости на Руси // Памятники культуры. Новые открытия. - М., 1977.-С.427,432.
6 Логвин ГЛ. Украинское искусство второй половины XIII - первой половины XIV ли. (Архитектура в системе художественной культуры). - РКП. Київ, 1978. - ДІФ НДІТІАМ, інв. № 1140.
7 Мацюк О., Штойко П. Картосхема оборонних споруд Західного Поділля // Тези доповідей VI-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції (Секція дожовтневого періоду). -Кам'янець-Подільський, 1985. - С. 84-85.
8 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Вып. І. - Киев, 1889; Вып. ІІІ. - Киев, 1910. (Карты Польши и Венгрии Себастьяна Мюнстера, 1540 г.; карта Польши Вацлава Гродецкого, 1558 г.; карта Юго-Западной России Якова Гастальди, 1562 г.; карта Европейской Сарматии, Польши и Литвы Андрея Пограбиуса, 1570 г.; карта России Соломона Нейгсбауера, 1612 г.; карта Литвы Николая Хр. Радзивилла, 1613 г.; карта Польши и Литвы Г. де Боплана, ок. 1651 г.; карта Польши П.Сансона, 1655 г.).
9 Грушевский М. Южнорусские господарские замки в половине XVI века // Университетские известия. - Киев, 1890, февраль. - С. 1-33; Дорошенко Д. Про минулі часи на Поділлі (Коротка історія краю). - Хотин, 1992; Szajnocha K. Jadwiga i Jagiello. 1374 - 1413. - Warszawa, 1974. - T. l - 4. Dr. Antoni J. Zameczki podolskie na kresach multanskich. - Warszawa-Krakow, 1893; - T. l - 3. -Wyd. III; Czolowski A. Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej. - Lwow, 1892; Czolowski A. Janusz B. Przeszlosc i zabytki wojewodztwa Tarnopolskicgo. - Tarnopol, 1926; Aflanazy K. Materialy do dziejow rezydencji. Cz. II. -Ziemie ruskie Korony. - Warszawa, 1990. - T. Vila, Vllb; -Warszawa, 1992. - T. IXa, IXb; - Warszawa, 1991. - T. Xa, Xb; Сіцінський Є. Оборонні замки Західнього Поділля. (Історично-археологічні нариси) // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. - Київ, 1928; Молчановский II. Очерк известий о Подольськой земле до 1434 года. (Преимущественно по летописям) // Сборник сочинений университета св. Владимира. -Киев, 1886. - Вин. VIII; Гульдман U.K. Памятники старины в Подолии. (Материалы для составления археологической карты Подольской губернии). -Каменец-Подольский, 1901.
10 Guerqu'm В. Вказ. праця; Пламеницька Є.М. Про час заснування; Нельговський ЮЛ. Замок у Збаражі // Українське мистецтвознавство. - Київ, 1971. - Вип. 5. - С. 199-205; Логвин Г.Н. Замок у Хотині // Українське мистецтвознавство. - Київ, 1967. - Вип. 1. - С. 149-158; Тимощук Б.О. Середньовічний Хотин // Археологія. - Київ, 1977. - Вип. 22. - С. 29-39; Пламеницкая О А. Замок в Сутковцах // Архитектурное наследство. - Вып. 39. - M., 1992. - С. 148-155; Пламеницька Є. Нова концепція . .. ; Лопушинська Є. Меджибізька фортеця. Історія створення ансамблю в світлі останніх досліджень // Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні. Матеріали. - Кам'янець-Подільський, 1993.-С. 13.
11 Pannonopm П.А. Военное зодчество Западнорусских земель X-XIV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. - Вып. 140. -Л., 1967.-С. 196-202.
12 Літопис Руський за Іпатським списком. -Київ, 1989 (карта-вкладка).
13 Молчановський H. Вказ. праця.-С. 101-102.
14 l'tolcmeai Claudii. Geografia e codicibus rccognovit, prolcgomcnis, annotationc indicibus tabulis instruxit. Carolus Miillerus. - Parisiis, MDCCCLXXXIII (1883). - C. I. - P. 434.
15 Багрянородный Константин. Об управлении империей. - M., 1991.-С. 157.
16 У с. Стінка па Тернопільщині, у Бучацькому районі, па схилах дністровського каньйону була досліджена. Вирубана у вапняковій скелі церква-святилище, У вівтарній частині якої було зафіксовано солярний знак у вигляді свастики, а на спінах - хрести й тамґоподібні знаки (див.: Арт/ох В. Деякі підсумки досліджень печерних пам'яток на території Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей // II Міжнародна когк}>срснція: Проблеми і методики в історичній археології. - Торонто. - Львів, 1992. - С. 3). Па придністровських скелях біля сіл Бакоти і Пагорян Кам'янець-Подільського району та села Лядапи на Вінничипі було досліджено петрогліфи у вигляді хрестоподібних фігур з відростками на кіпцях, солярні знаки і лунковидні заглиблення, які паралелізуються зі знаками па андезидових монолітах в Дітреу (Румунія), а також з зображеннями на скелях Писаного Каменя на Гуцульщині і датуються VIII-XI ст. з застереженням можливості більш раннього походження (див.: Бандрівський М.С. Про петрогліфи Середнього Подністрів'я // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології): Тези доповідей. - Кам'янець-Подільський, 1987. -С. 60-61).
17 Федоров Г. Тиверцы. (Из итогов работы Славяно-Днестровской экспедиции ИИМК АН СССР в 1950 г.) // Вестник древней истории. - М., 1952.-№ 2.-С. 250.
18 Літопис Руський . . . -С. 8.
19 Молчановский //. Вказ. праця. - С. 32.
20 Пламеницька Є., Пламеницька О. Нова концепція ... -С. 23.
21 Paппoпopт П.А. Очерки но истории русского военного зодчества Х-ХІІІ вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. -М.-Л., 1-956. -Вып. 52.-С. 138.
22 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). - Киев, 1991. - С. 20, 23, 39, 72, 96; Antonescu D. Introduce": in arhitectura dacilor. - Bucuresti, 1984. - P. 101, 121-122, 137.
23 Cichorius C. Die Reliefs der Traiahssaule. Die Reliefs des zweiten Dakischen krieges. - Berlin, 1990. -T. 1,2.-Tab. XCIX.
24 Вердум Ульріх фон. Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670, 1671, 1672 . . . через королівство Польське .. . Переклад з німецької І.І.Сварника // Жовтень. - 1983. - № 10. - С. 102; Шевич В. О монетах и медалях, находимых в земле Каменец-Подольской губернии // Подольские губернские ведомости. - 1855. - № 37. - 10 сентября. - Отдел II. - С. 195-199; Гравюра Кам'янця 1691-1695 pp. з написом німецькою мовою про приналежність міста до даків (ЛНБ ім. Стефаника. - Течка 23. - Колекція Павліковських, № 3460).
25 Лопушинська Є. Вказ. праця. - С. 13.
26 За даними архітектурно-археологічних досліджень (Є.Пламеницька, 1973 р.) давнє муроване ядро кременецького замку, в межах його найбільш висунутої до кінця мису частини, датоване IX ст. Матеріал не опублікований.
27 ПСРЛ, т. II Ипатьевская летопись. - M., 1962. - С. 794.
28 Молчановский ІІ. Вказ. праця. - С. 147. 29. Літопис Руський ... - С. 421 - 422. ЗО ПСРЛ, т. П. - С. 350. 31. Szajnoch К. Op. cit. - S. 199 - 200.
32 Там само. -С. 214.
33 ПСРЛ, т. 35. Летопись Рачинского. - М., 1980. - С. 160. Аналогічні за змістом тексти див. у Рум'янцівському, Євреєновському та Ольшевському літописах (ПСРЛ. - ї. 35. - С. 207, 228, 186). Слід звернути увагу, що в жодному з литовських літописів немає хронологічної прив'язки описуваних подій.
34 Там само.
35 Поппэ А. Материалы для терминологического словаря древнерусского строительного Вісла X-XV вв. - Вроцлав - Варшава - Краков, б/р. - С. 76.
36 Молчановский И. Вказ. праця. - С. 220 - 222.
37 Там само. - С. 207 - 209.
38 Дашкевич Я. Каменец - еще раз // Sonderdruck aus Russia Mwdievalis. - Munchen, 1984. - T. V, I. -P.S.
39 Молчановский H. Вказ. праця. - С. 220 - 222.
40 Szajnocha К. Op. cit. - S. 228,413.
41 Молчановский H. Вказ. праця. - С. 251.
42 Пламеницька Є. Дослідження Кам'янець-Подільського замку // Археологія. - 1975. - № 16. -С. 14-37.
43 Jablonowski A. zrodla dziejowe. - T. V. - Warszawa, 1877.-S. 17.
44 Архив Юго-Западной России. - Киев, 1893. - Т. VIII, ч. I. - С. 1-150.
45 Guerquin В. Op. cit. - S. 98.
46 Pannonopm П.А. Военное зодчество... - С. 141-148; Guerquin В. Ор. cit. - S. 98; Jamka R., I^enczyk G., Dobrowolski K. Badania wykopaliskowe w Piekarach w powiecie krakowskim. - Krakow, 1939. -S. 31,83.
47 Guerquin B. Op. cit. - S. 140.
48 Czolowski A. Dawne zamki... - S. 46.
49 Пламеницкая O.A. Замок в Сутковцах. - S. 153.
50 Рожко M. По дорозі на Галич // Пам'ятки України. - 1991. - № 2. - С. 62.
51 Guerquin B. Op. cit. -С. 145.
52 Нельговський ІО.А. Некоторые особенности ... - С. 95.
53 CzolowskiA. Dawne zamki... - S. 43.
54 Иодковский И.И. Церкви, приспособленные к обороне в Литве и Литовской Руси // Древности: Труды комиссии по сохранению древних памятников, состоящих при Императорском археологическом обществе. - М., 1915. - Т. VI. -С. 249-311; ТкачоуМА. Замкі Бсларусі (ХПІ-XIV ст.).-Мінск, 1977.-С. 62.
55 jloiauit Г.H. По Україні: Стародавні мистецькі пам'ятки. - Київ, 1968. - С. 315-317.
56 Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси ... -С. 9Ul.
57 Guerquin Ii. Zamki w Polsce. - Warszawa, 1974. -S. 109, 120, 146, 209, 255.


Архітектурна спадщина України, № 1, 1994 р.