Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / укази і розпорядження Президента України


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 1688/2005
Про Положення про Міністерство культури і туризму України

Затвердити Положення про Міністерство культури і туризму України (додається).
Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 31 серпня 2000 року № 1038 "Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України";
Указ Президента України від 27 листопада 2001 року № 1152 "Про внесення змін до Положення про Міністерство культури і мистецтв України";
пункт 6 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року № 304 "Про внесення змін до деяких положень про міністерства";
Указ Президента України від 11 квітня 2002 року № 331 "Питання Державної туристичної адміністрації України";
Указ Президента України від 8 жовтня 2002 року № 912 "Про внесення змін до Положення про Державну туристичну адміністрацію України";
пункти 31 і 47 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
2 грудня 2005 року  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 грудня 2005 року № 1688/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство культури і туризму України

Міністерство культури і туризму України (МКТ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МКТ України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сферах культури, туризму, а також державної мовної політики.
2. МКТ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень МКТ України організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.
розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями МКТ України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, туризму, діяльності курортів, а також державної мовної політики;
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту суспільної моралі;
координація здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
сприяння створенню умов для задоволення національно-культурних потреб громадян України та українців, які проживають за межами України, збереженню і популяризації культурних надбань Українського народу;
здійснення міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції МКТ України.
МКТ України відповідно до покладених на нього завдань:
розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сферах культури, туризму, діяльності курортів, а також державної мовної політики та захисту суспільної моралі;
бере в установленому порядку участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та розробленні проектів Державної програми соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету України на відповідний рік, інших прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку України;
відповідно до законодавства бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, віднесених до повноважень МКТ України;
здійснює повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та спеціально уповноваженого державного органу контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей;
визначає перспективи і напрями розвитку, зміст спеціальної освіти у сферах культури та туризму;
розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;
здійснює заходи, спрямовані на популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні, залучає представників української діаспори до участі у культурно-мистецьких процесах;
здійснює заходи щодо соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури, надання таким працівникам державної підтримки в реалізації їх творчих задумів;
визначає порядок оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
відповідно до законодавства забезпечує здійснення виставкової діяльності, уживає заходів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав;
розробляє вимоги щодо створення на території кожної адміністративно-територіальної одиниці соціальне необхідного комплексу закладів, підприємств, організацій культури, нормативи мінімального забезпечення громадян культурними послугами, здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням цих вимог і нормативів;
сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сферах культури, мистецтва, кінематографії, туризму та діяльності курортів;
організовує в межах своїх повноважень проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та Інших заходів з питань, віднесених до його компетенції;
здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;
відповідно до законодавства організовує та виконує роботи із стандартизації;
готує пропозиції та вживає відповідних заходів щодо державної підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах, віднесених до компетенції МКТ України;
здійснює в установленому порядку державну реєстрацію кіно- та відеофільмів;
організовує відповідно до законодавства підготовку, публікацію, розповсюдження та тиражування творів літератури та мистецтва, а також підручників, посібників, методичної, мистецтвознавчої і культурологічної літератури тощо;
порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури, музеям, бібліотекам статусу національного;
формує Державний реєстр національного культурного надбання;
організовує в установленому порядку конкурси на проектування пам'ятників і монументів;
здійснює організаційно-методичне керівництво у сфері музейної справи, контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення державної частини Музейного фонду України, сприяє формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, надає дозволи на вивезення пам'яток Музейного фонду України за межі України;
сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів; здійснює координацію робіт щодо об'єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;
відповідно до законодавства здійснює координацію діяльності бібліотек, а також контролює діяльність бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності;
встановлює критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;
здійснює заходи щодо вдосконалення туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у цій сфері;
організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону, веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;
сприяє координації діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднань, що здійснюють діяльність у сфері туризму;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності суб'єктів туристичної діяльності;
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо спрощення порядку оформлення візових документів для туристів, митного, прикордонного та інших видів контролю;
вживає заходів до забезпечення захисту прав іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;
представництв, вивчає та аналізує досвід іноземних держав щодо розвитку туристичної індустрії;
бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;
пропонує для спільного використання юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що надають туристичні послуги, знаки для товарів і послуг;
бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у сфері туризму, розробленні програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;
розглядає відповідно до законодавства клопотання про оголошення природних територій курортними;
веде Державний кадастр природних територій курортів України, бере в установленому порядку участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;
сприяє залученню інвестицій для розвитку культури, туризму та діяльності курортів;
в установленому порядку здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до повноважень МКТ України, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті МКТ України, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що перебувають в його управлінні;
вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, зокрема щодо присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;
організовує роботу з надання фізичним та юридичним особам інформаційних та правових послуг з питань, що належать до повноважень МКТ України;
здійснює організаційне та методичне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у сферах культури, туризму, діяльності курортів;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, здійснює координацію діяльності зазначених підрозділів;
здійснює інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про стан формування та реалізації державної політики з питань, що віднесені до повноважень МКТ України;
розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, віднесених до повноважень МКТ України;
виконує інші функції, передбачені законодавством.
5. МКТ України має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції МКТ України;
в установленому порядку скликати наради, утворювати міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;
укладення міжнародних договорів.
МКТ України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.
МКТ України у межах своїх повноважень і на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
МКТ України в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти. Нормативно-правові акти МКТ України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення МКТ України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
МКТ України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді Президент України.
Міністр має заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками Міністра.
Міністр:
здійснює загальне керівництво МКТ України, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань;
як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у визначених сферах діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
визначає відповідно до законодавства у межах своєї компетенції політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи МКТ України та шляхи досягнення поставлених цілей;
подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МКТ України;
погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МКТ України;
подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Міністра;
розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками Міністра;
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління, а також призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, за поданням керівників зазначених органів затверджує в межах граничної чисельності працівників Міністерства граничну чисельність працівників цих органів, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків урядових органів державного управління;
приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МКТ України;
призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату МКТ України;
Підписує акти МКТ України;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МКТ України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра, керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, керівників структурних підрозділів Міністерства.
У разі потреби до складу колегії МКТ України можуть бути включені в установленому порядку інші особи.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами МКТ України.
Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань та інших пропозицій у МКТ України можуть утворюватися наукові ради, інші консультативні та дорадчі органи.
Склад наукових рад, інших консультативних та дорадчих органів і положення про них затверджує Міністр.
Граничну чисельність працівників апарату МКТ України затверджує Кабінет Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків МКТ України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
Структуру центрального апарату МКТ України, а також положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
МКТ України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК